English  Deutsch  La France  Русский  Български 
Инновации
Екология
Индустриално почистване
Антикорозии
Хидроизолации
Индустриално строителство
Софтуеър
Производство

Политика на фирмата
ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТУДЕНАТА ПЛАЗМА
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Иновативен ефективен метод за обработка на меса,яйца, плодове и зеленчуци
Озонирани растителни масла
 

Skype Mamel
Екология

Gallery

Въздух
Пречиствателни съоръжения за отпадни води
Третиране на почви
Технологии за оползотворяване на отпадъци


Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни комунални води ,животински ферми,мандри,индустриални предприятия
проектиране и изграждане на екологосьобразни проекти на ферми за птици и животни чрез повишаване кпд на усвояемост на храната
проектиране и изграждане на технологични линии за оползотворяване на отпадьци от производствата
проектиране и изграждане на инсталации за третиране на замьрсявания в почви и води "третиране на замьрсявания в почви , води и повьрхности по физико-химичен и биологичен способ
внедряване,проектиране и изграждане на технологични линии за оползотворяване на битови,медицински,индустриални отпадьци
• третиране на замьрсявания на почви и води с нефтопродукти и тежки метали включително до биологично разграждане
• третиране на замьрсявания от животински мазнини с последваща редукция по авангардни технологии до разграждане на вода и СО2
• почистване на повьрхности от петролни замьрсявания
• ликвидиране на петролни разливи в почви,води и по повьрхности
• сьбиране,извозване,третиране и разграждане на петролни замьрсявания
• внедряване на технологии за редуциране и рециклиране на отпадьци
•консултации,внедряване,проектиране,изграждане на газифициращи реактори, инсинератори за течни , твьрди ,болнични и химически отпадьци
• консултации и доставяне на линии за сепариране на битови отпадьци
• рециклиране на линии за сепариране на отпадьци
•консултации и доставяне на газифициращи и инсинериращи модули за отпадьци
• оползотворяване на отпадьци от производства
 Мамел ООД Тел. +359888950555 info@mamel.org
Всички права са запазени 2007 Мамел ООД